มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งานคลัง


เเบบฟอร์ม ของ เเผนกยานพาหนะ

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2530    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2535    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2538    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2541    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2545    การประกันภัยรถราชการ    พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2556 ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ